Zjazd WMOO PCK

Zjazd Nadzwyczajny oraz Zjazd Zwyczajny WMOO PCK

21 czerwca 2019 w siedzibie Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Olsztynie odbył się Zjazd Nadzwyczajny WM OO PCK oraz Zjazd Zwyczajny WM OO PCK.

Zjazd Nadzwyczajny dokonał wyboru nowego Prezesa WM OO PCK, którym został Pan Zbigniew Zawadzki, oraz dwóch członków Zarządu WM OO PCK, którymi zostali Pan Maciej Jasiński oraz Pani Anna Struk. Zjazd Zwyczajny, po zapoznaniu się Delegatów ze sprawozdaniem merytorycznym i finansowym za rok 2018 podjął uchwałę o udzieleniu absolutorium Zarządowi WM OO PCK.

Serdecznie dziękujemy Delegatom za przybycie i czynny udział w obu Zjazdach! Gratulujemy nowo wybranemu Panu Prezesowi oraz nowo wybranym Członkom Zarządu!

Odwiedzone 145 razy, w tym dzisiaj 1 razy